Biuro Obsługi Klineta +48 68 479 22 22 / +48 68 479 22 73 / +48 68 479 22 77

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Hurtownia Ogumienia i Szyb CHMAL sp.j.

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Hurtownia Ogumienia i Szyb CHMAL sp.j. z siedzibą w Żarach, ul. Gospodarcza 11, 68-200 Żary, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000081414, NIP: 9280008472, REGON: 70537252 , adres poczty elektronicznej: biuro@chmal.pl, numer telefonu: + 48 68 479 2222

Prezentowana tu Polityka prywatności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych, które podaliście Państwo. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności przed skorzystaniem z usług naszej Firmy i przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.

W przypadku dokonania zakupu lub skorzystania z innych usług oferowanych przez naszą Firmę w ramach rejestracji Konta podstawą przetwarzania danych Kontrahenta jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W związku z tym dane Kontrahentów będą przetwarzane do czasu realizacji Zamówienia, w celu realizacji obowiązków prawnych (podatkowych – gdy ma to zastosowanie) oraz do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. Odbiorcami danych mogą być: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

W pozostałych przypadkach, podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez Kontrahenta na przetwarzanie przez naszą Firmę jego danych osobowych w każdym przypadku jest całkowicie dobrowolne. Każdą zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w dowolnym momencie odwołać. W związku z tym dane kontrahenta będą przetwarzane przez naszą Firmę do czasu odwołania zgody przez Kontrahenta lub do czasu realizacji celu w jakim zostały pozyskane.

Każdemu Kontrahentowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Można tego dokonać poprzez kontakt ze naszą Firmą. W przypadku Kontrahentów posiadających Konto w naszej Firmie dodatkowo można sprostować dane poprzez formularz do edycji profilu Kontrahenta.

Organem nadzoru, do którego Kontrahent ma prawo wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każda skarga złożona do Prezesa Urzędu musi zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego skargę;
- własnoręczny podpis;
- wskazanie podmiotu, na który składana jest skarga (pełną nazwę/imię i nazwisko oraz adres siedziby/zamieszkania);
- dokładny opis naruszenia;
- żądanie tj. wskazanie, podjęcia jakich działań składający oczekuje od organu (np. usunięcia danych, wypełnienia obowiązku informacyjnego, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, itd.).
 
Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez:
- umowy -10 lat od rozwiązania umowy,
- dowody księgowe – 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.*
bądź przez okres niezbędny do zakończenia dochodzenia zaległych roszczeń.

W pozostałym zakresie dane przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora Danych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
1. Posiada Pan/i prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b. sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; lub ograniczenia przetwarzania.
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
e. przenoszenia danych.
2. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych.
3. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystania z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
4. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
W razie dodatkowych pytań, uwag, zastrzeżeń dotyczących ochrony danych osobowych w naszej Firmie, należy skontaktować się ze naszą Firmą, korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej, poprzez e-mail biuro@chmal.pl, lub listownie na adres: Centrala: ul. Gospodarcza 11, 68-200 Żary.

        
 2022 Copyright Chma SP.j.